instytut wydawniczy

Unesco Instytucją do spraw UNESCO jest Polski Komitet, który powstał w 1956 roku. Zadaniem jego jest zapewnienie ochrony w kwestii utrzymania pokoju na świecie. Prowadzi się szereg zabiegów mających na celu umacnianie współpracy międzynarodowej. Komitet pełni funkcję organu doradczego dla Rady Ministrów. Jest bezpośrednim połączeniem między Organizacją a organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Polski Komitet ds. UNESCO wpiera rozwój inicjatyw podmiotów gospodarczych. Często występuje pod postacią patronatu danego przedsięwzięcia. Pomaga przy organizowaniu takich imprez, które mają na celu wypromowanie świadomości poprzez kulturę, naukę i dbanie o bezpieczeństwo kraju. Do Komitetu należą głównie organizacje rządowe, ale również są to naukowcy, twórcy, zespoły eksperckie, które mają za zadanie prowadzenie badań i wyciągania wniosków dotyczących prawidłowego funkcjonowania państwa w oparciu o umowy międzynarodowe. Podpisane dyrektywy zobowiązują państwa do przestrzegania zawartych w nich postanowień. Polskim Komitetem kieruje profesor Jerzy Kłoczowski. To instytucja finansowana częściowo z budżetu państwa. Środki finansowe otrzymywane są od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Komitet koordynuje pracę i dba o to, by rozwijać współpracę regionalną oraz ponadregionalną w skali międzynarodowej. Prowadzi dialog z innymi komitetami narodowymi dla utrzymania pozytywnych relacji związanych z poszanowaniem praw człowieka. Nadzoruje działania dotyczące wdrażania aktów normatywnych, które mają konkretne wytyczne, co do realizacji wspólnych celów przyjętych przez wszystkich uczestników UNESCO oraz jednostki wspomagające ich działanie. Komitet na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przygląda się działaniu tych instytucji i próbuje wypracowywać plan działania dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego oraz świadomości, że wojna jest wymysłem wyobraźni ludzkiej, a, co za tym idzie w umysłach trzeba to zwalczać poprzez propagowanie współpracy międzynarodowej, dbanie o patriotyzm i wysoki poziom edukacji. W tym celu na poziomie międzynarodowym organizowane są warsztaty, sympozja, szkolenia, gdzie młodzi ludzie mogą nabywać wiedzę pozwalającą na życie w poczuciu odpowiedzialności za swoje państwo, za cały jego dorobek. Komitet zabiega również o to, by wszystkie informacje, wiedza docierały do szerokiego grona odbiorców. Wysoka świadomość społeczeństwa i poczucia i utożsamiania się ze swoim krajem, państwem wzbudza obowiązek odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w kraju i państwie. Współpraca międzynarodowa prowadzona powinna być w oparciu o wspólny dialog, który przyniesie korzyści dla stron uczestniczących w tej współpracy. Powinna ona dotyczyć rozwijania wiedzy i jej rozpowszechniania poprzez wymianę różnych informacji. Powinno szkolić się specjalistów w określonych dziedzinach tak, aby z tej wiedzy można było skorzystać jeszcze w przyszłości. Wzajemnie wspieranie inicjatyw rozwojowych pomiędzy krajami to w dużej mierze zadania tego Komitetu.

Tagi: unesco, europa, komitet | Mapa