komitet

Instytucja ds. Unesco w Polsce - Unesco
Instytucją do spraw UNESCO jest Polski Komitet, który powstał w 1956 roku. Zadaniem jego jest zapewnienie ochrony w kwestii utrzymania pokoju na świecie. Prowadzi się szereg zabiegów mających na celu umacnianie współpracy międzynarodowej. Komitet pełni funkcję organu doradczego dla Rady Ministrów. Jest bezpośrednim połączeniem między Organizacją a organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Polski Komitet ds. UNESCO wpiera rozwój inicjatyw podmiotów gospodarczych. Często występuje pod postacią patronatu danego przedsięwzięcia. Pomaga przy organizowaniu takich imprez, które mają na celu wypromowanie świadomości poprzez kulturę, naukę i dbanie o bezpieczeństwo kraju. Do Komitetu należą głównie organizacje rządowe, ale również są to naukowcy, twórcy, zespoły eksperckie, które mają za zadanie prowadzenie badań i wyciągania wniosków dotyczących prawidłowego funkcjonowania państwa w oparciu o umowy międzynarodowe. Podpisane dyrektywy zobowiązują państwa do przestrzegania zawartych w nich postanowień. Polskim Komitetem kieruje profesor Jerzy Kłoczowski. To instytucja finansowana częściowo z budżetu państwa. Środki finansowe otrzymywane są od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Komitet koordynuje pracę i dba o to, by rozwijać współpracę regionalną oraz ponadregionalną w skali międzynarodowej. Prowadzi dialog z innymi komitetami narodowymi dla utrzymania pozytywnych relacji związanych z poszanowaniem praw człowieka. Nadzoruje działania dotyczące wdrażania aktów normatywnych, które mają konkretne wytyczne, co do realizacji wspólnych celów przyjętych przez wszystkich uczestników UNESCO oraz jednostki wspomagające ich działanie. Komitet na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przygląda się działaniu tych ...

Polska a Polski Komitet ds. UNESCO - Unesco
UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Organizacja została założona w 1945, a poprzez Konwencję weszła w życie 1946 roku. Polska ma swojego przedstawiciela w UNESCO. Polski komitet ds. UNESCO to niezależny organ, który jest podporą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmuje się sporządzaniem raportów na tematy, które UNESCO nałożyło na każdego, kto zadeklarował chęć przystąpienia do tej Organizacji. Polski Komitet ds. UNESCO przede wszystkim w ramach swoich kompetencji dba o dobrą komunikację w prowadzeniu dialogu pomiędzy państwami. Dba o to, by przekazywać wiedzę w zakresie edukacji była na, jak najwyższym poziomie. W tej kwestii nie chodzi tylko oto, by wiedza dotyczyła i ograniczała się do swojego państwa. Kładzie duży nacisk na edukację o zasięgu międzynarodowym. Po rekomendacji pozytywnej przez Polski Komitet ds. UNESCO otrzymuje środki pieniężne na sfinansowanie programów edukacyjnych od UNESCO w dziedzinie nauki języka obcego. Organizacja propaguje wychowywanie w klarownym systemie edukacyjnym. Bardzo dużą wagę przywiązuje do dialogu poprzez współpracę międzynarodową. Głównym przesłaniem UNESCO jest niesienie pokoju, ale w sposób edukacyjny, czyli mówienie o kulturze, wzajemnym poszanowaniu się nawzajem. Nie kolor skóry decyduje o wzajemnej pomocy i tworzeniu programów mających na celu zacieśnianie więzi społecznych w skali światowej. Każdy z państw ma swoich przedstawicieli w Organizacji UNESCO, którzy reprezentują interesy danego państwa. Każdy problem, który dotyka dane państwo jest rozwiązywane za pomocą wszystkich członków Organizacji tak, że nie zostaje samo z ...

Mapa