Natura w oczach UNESCO

Unesco Społeczność międzynarodowa podejmuje szereg działań w celu ochrony przyrody i rzadkich ekosystemów, do takich działań przyczyniają się inicjatywy UNESCO, zwarte głównie w postanowieniach konwencji „ listy światowego dziedzictwa”.Na listę światowego dziedzictwa zgodnie z intencjami trafiają nie tylko obiekty zabytkowo – kulturalne, ale obiekty przyrodnicze i krajobrazowe.Gdyż w zgodzie z artykułem 2 Konwencji, za „dziedzictwo naturalne „ uważane są : pomniki przyrody będące fizycznymi i biologicznymi formacjami albo zespoły takich formacji, które prezentują wyjątkową wartość uniwersalną pod kątem estetycznego lub naukowego punktu widzenia. To także geologiczne i fizjograficzne formacje, a także precyzyjnie wyznaczone tereny, stanowiące siedliska zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin o szczególnie wyjątkowej wartości uniwersalnej w odniesieniu nauki, ochrony albo piękna natury. Ponadto miejsca naturalne albo dokładnie wyznaczone obszary o nieprzeciętnej wartości uniwersalnej ze względu na piękno natury, ochrony, bądź nauki.Niemniej wartość uniwersalna takiego obiektu dziedzictwa naturalnego, zaoferowanego do wpisu bywa uznana tylko wówczas, gdy stwierdzi się że spełnia warunki integralności i odpowiada jednemu, lub kilku kryteriom w myśl konwencji.Dodatkowo obiekty natury mogą trafić na listę światowego dziedzictwa gdy, na przykład : stanowią cenny przykład obrazujący główne okresy w dziejach ziemi, ze śladami życia włącznie, lub istotnymi procesami geologicznymi w rozwoju planety, albo z znacznymi cechami geomorfologicznymi i fizjograficznymi o niebagatelnym znaczeniu.Do tego, gdy stanowią bogaty przykład uwidaczniający ważne procesy ekologiczne i biologiczne, ale również rozwój ekosystemów lądowych, wodnych, brzegowych i morskich, oraz skupisk zwierząt i roślin. Ale też gdy obejmują niezwykłe zjawiska o charakterze przyrodniczym albo obszary o niebywale pięknej estetyce, a także obejmujące naturalne siedliska najistotniejsze i najbardziej znaczące w aspekcie ochrony „ In- situ”, różnorodności biologicznej, włącznie z tymi zawierającymi zagrożone gatunki o wysokiej wartości pod względem naukowym lub ochrony. Kryteria decydujące o wpisaniu obiektu przyrodniczego ( natury ) na listę, powinny spełniać także wymogi integralności , które są zawarte w konwencji UNESCO, czyli :1)Obiekt ma zawierać wszystkie lub większość elementów kluczowych powiązanych ze sobą i współzależnych, pozostających ze sobą w naturalnych związkach.2) Obiekt ma być dostatecznie rozległy i zawierać elementy konieczne do pokonania kluczowych aspektów procesów, które są istotne dla długoterminowej ochrony ekosystemów i ich różnorodności biologicznej;3 Obiekt ma odznaczać się niezwykłymi walorami estetycznymi i obejmować obszary, które mają zasadnicze znaczenie dla zachowania piękna obiektu;4) Obiekt ma stanowić środowisko sprzyjające jak najbardziej różnorodnej faunie i florze, które są charakterystyczne dla danego regionu biogeograficznego i ekosystemu.

Tagi: konflikt, natura, ekologia | Mapa