Ochrona wartość kultury narodowej

Unesco Każdy z obywateli ma za zadanie ochronę zabytków i wartości kultury narodowej, ponieważ jest to dobro o skali narodowej. Za wszystkie zabytki wpisane na listę odpowiadają organy rządowe lub samorządowe. Ich obowiązkiem jest zapewnienie i utrzymanie w należytym stanie. Według ustawy dobro narodowe to „każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną”. Oznacza to, że wszytko, co stanowi wartość w postaci zabytków historycznych, co mówi o jej pochodzeniu, pozwala na dalszy rozwój i poznawanie oraz zdobywanie wiedzy na dany temat, związane dzieje i tradycje zachowane oraz kultywowane zwyczaje są potężną skarbnicą narodową, o którą należy dbać, by mogły z tego czerpać wiedzę przyszłe pokolenia. Wspólne dbanie o dobra narodowe pozwalają na poszerzanie nauki, odkrywanie nowych wiadomości, przekazywanie kolejnym spadkobiercom bardzo istotnej wiedzy z punktu widzenia historycznego. Stawia na popularyzację wiedzy i nauki, która może przyczynić się do pogłębiania wiedzy. Konserwator Zabytków ze specjalnej Listy jest głównym nadzorcą nad prawidłowością funkcjonowania i bezpieczeństwa z ich korzystania. Jego zadaniem jest zabezpieczenie miejsc powszechnie dostępnych do zwiedzania dla turystów. Obiekty turystyczne często pochodzą z innych epok i mają po kilka lub klika tysięcy lat w związku z tym ulegają naturalnej eksploatacji poprzez częste zwiedzanie przez turystów z różnych stron świata. Konserwator stara się, by wszystkie remonty były wykonywane sprawnie i w krótkim czasie. W obowiązku każdego jest korzystanie z tych obiektów, ale w sposób niepowodujący uszkodzeń, ani też dewastacji. W oparciu o dokumentację oryginalną należy przywrócić pierwotny wygląd obiektu. Nie można samemu zmieniać wizerunku obiektu, gdy znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Przepisy prawne chronią odpowiednio zabytki i za ich zniszczenie, wywóz, kradzież, zaginięcie, czy uszkodzenie grożą kary z prawa karnego oraz o większym kalibrze przestępstwa to kary więzienia. Ustawa wyraźnie precyzuje, co można uznać za zabytek. Bezwzględnie musi być wpisany do rejestru zabytków, zapisane w dokumentach muzealnych. Posiadają charakter zabytkowy, ale stosowane są odrębne przepisy dotyczące ochrony. Ochronie podlegają dzieła budownictwa architektonicznego, mające znaczenie w historii budownictwa. Dalej można zaliczyć osiedla wiejskie oraz zabudowy etniczne będące wartością ludową i artystyczną. Sztuka plastyczna, która obejmuje dzieła malarskie, rzeźby. Miejsca historyczne stanowiące pola bitew, obozy zagłady w ważnych wydarzeniach historycznych. Miejsca świadczące o życiu człowieka pierwotnego to obiekty archeologiczne. Ochroną objęte są również obiekty techniki, rzadkie okazy przyrody, rękodzieła, rękopisy wybitnych twórców, ich pracownie i warsztaty oraz parki i rezerwaty kulturowe.

Tagi: ochrona, zabytek, kultura | Mapa