program

Program o zasięgu międzynarodowym - Unesco
Zagadnienie bioetyki to bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do rozwoju i klonowania genów. To eksperymenty niesamowicie zaawansowane i do tego bardzo kosztowne. To temat wywołujący wiele emocji dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci. Pojawia się szansa na bycie matką, ojcem. Z drugiej strony to bardzo subiektywne odczucie, co do własnego sumienia zgodnego z teologią i swoją wiarą. Eksperymentowanie na życiu i tworzenie nowego to trochę, jak zabawa w Pana Boga. Bioetyka jest odpowiedzią, a raczej stara się być pomocą na problemy życia dotyczącego ludzkiego życia. W ten program zapoczątkowany przez UNESCO w 1993 roku nadal podlega dyskusji. Stwarza on nowe możliwości nad kontrolą procesów życiowych różnych organizmów. To nowe możliwości i szanse na znalezienie ...

Internet v/s UNESCO... - Unesco
Jednym z niezmiernie ważnych nowych projektów organizacji UNESCO jest promowanie i wspieranie swoim autorytetem i zasobami, działania oraz projekty dążące do powstawania w Internecie powszechnie dostępnych baz danych informacyjnych, odnoszących się do różnych społeczeństw oraz kultur. Efektem owych działań jest między innymi zrealizowany w roku 2001 przez Uniwersytet Gdański portal internetowy, ale również wydana na płytach cyfrowych Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, która jest niezmiernie bogatym w treści, powstałych w diametralnie różnych okresach dziejów naszego kraju, gdyż obejmuje ona czas od średniowiecza aż po okres międzywojenny utworów literackich, jako że kluczowym celem samej biblioteki jest rozpropagowanie i upowszechnienie dostępu do dzieł literatury polskiej o szczególnie wybitnych wartościach. Bodaj najstarszymi tytułami które zostały zawarte w tym projekcie ...

" Memory of the Word " w UNESCO. - Unesco
Jednym z niezwykle kluczowych działań jest niezwykle interesujący program pod tytułem " Pamięć Świata" , utworzony w roku 1992, z zamiarem podejmowania działań w aspekcie zachowania, ratowania a także udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego.Spotkanie inaugurujące działania programowe w tym zakresie komitetu doradczego Programu, miało miejsce w roku 1993, na którym to zjeździe uchwalono szeroko rozumianą definicję dziedzictwa dokumentacyjnego. Wizualnie dostrzegalną częścią programu jest międzynarodowa lista, na którą to listę wpisuje się obiekty o światowym albo cywilizacyjnym etosie( znaczeniu ).Razem z listą tworzone są specjalne rejestry miejsc, o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych regionów i krajów partycypujących w działaniach programu UNESCO. Rejestry owe to nadzwyczaj bogate w treści bazy danych zawierające informacje na temat dziedzictwa zagrożonego bądź utraconego. W ...

Wielorakie oblicza programów UNESCO - Unesco
UNESCO - jako jedna z ważnych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ )Za swój cel postawiła szeroko rozumianą edukację, w tym także edukację na dotyczącą zagadnień zdrowotnych obywateli państw społeczności międzynarodowej.W ciągu lat swojej działalności, jak również obecnie organizacja organizuje szereg imprez, sympozjów, seminariów, a także konferencji poświęconych propagowaniu zdrowych nawyków życia, ale także zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, trapiących dotkliwie ludność ziemi. W roku bieżącym, UNESCO jako jedna z agend ONZ, wespół z tak zwanym " Sojuszem Agend Narodów Zjednoczonych do spraw HIV / AIDS ( UNAIDS ), który to sojusz obejmuje swoimi działaniami zasięg niemal siedemdziesięciu pięciu krajów świata, organizuje szeroko pojęte konsultacje w temacie potrzeb oraz możliwości nauczycielom w Afryce Wschodniej i Południowej, będącym ...

Mapa