Cele Unesco

Unesco Po II wojnie światowej powstała organizacja o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Została ona stworzona w obliczu zagrożenia kolejną wojną, choć świat nie zdążył jeszcze uporządkować się po poprzedniej, którą była II wojna światowa. Ogromne straty w ludziach, ale również na polu kultury i jej dziedzictwa przyniosły wzrost świadomości , jakie zagrożenia czekają społeczeństwa w razie ewentualnych konfliktów. To właśnie ta troska, tragiczne doświadczenia wojenne oraz niepokój o przyszłe pokolenia podyktowały główne cele organizacji. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zniszczono działaniami wojennymi, ogromne straty intelektualne w wielu krajach uczestniczących aktywnie w wojnie uświadomiły ich niepowetowaną stratę. Unesco powstało więc po to, aby sytuacja z okresu II wojny światowej i czasu „zimnej wojny” już się nie powtórzyła. Główne działania strategiczne organizacji mają za zadanie wypracowywanie i wdrażanie aktów normatywnych, które w sposób szczególny będą uwzględniały dziedzictwo kulturowe. Chodzi przede wszystkim o to, aby obiekty ważne dla kultury światowej nie znalazły się w polu działań wojskowych, czy wojennych. W ten sposób można je uchronić przed zniszczeniami. Kolejnym ważnym zadaniem i misją Unesco jest ochrona różnorodności kulturowej i budowanie dialogu między kulturami w oparciu o wzajemne poszanowanie praw człowieka i zasady demokratyczne. Równie istotnym zagadnieniem jest tworzenie związku między kulturą i tradycją, a postępem poprzez upowszechnienie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, choćby przez prowadzenie dobrej polityki kulturalnej. Te działania mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie dobrych praktyk, które kulturze będą służyć. Wynikiem tych dążeń jest między innymi Lista Światowego Dziedzictwa, na którą wpisuje się wspaniałe zabytki kultury oraz te wytworzone przez samą naturę. Znajduje się na niej również wiele wspaniałych obiektów z Polski, choćby toruńska starówka. Drugą dziedziną, która pozostaje w kręgu istotnych zagadnień Unesco jest edukacja. Jest to zagadnienie otwarte, bowiem działania na tym polu wymagają pewnej systemowości i muszą być rozłożone w czasie. Organizacja postawiła sobie za zadanie uwrażliwianie na podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do edukacji. Ponadto, chce ona wypracować takie standardy, aby dostęp do edukacji był powszechny oraz na jak najwyższym poziomie. Głównym programem jest powstały w 1990 roku program „edukacja dla wszystkich”. Jednakże, pomimo dziesięcioletnich działań i ogromnych postępów w jego zakresie, jest jeszcze wiele problemów związanych z zapewnieniem wszystkim, bez względu na wiek, rasę, czy płeć, dostępu do edukacji na prawdziwie wysokim poziomie. Wiele problemów nadal nie rozwiązano i pozostają one otwarte. Sytuacja edukacji w krajach europejskich wskazuje na konieczność odnowienia pojęcia kształcenia bazowego. Powinno ono uwzględniać aktyny rozwój kształcenia, które przygotowuje do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim oraz podjęcie działań w zakresie kształcenia emigrantów. Ogromny nacisk kładzie się na wykorzystanie nowych technologii w kształceniu ustawicznym. Kolejnym polem działania Unesco jest współpraca naukowa zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak humanistycznych. Organizacja nie ustaje w staraniach o równy dostęp do informacji dla wszystkich krajów członkowskich. Obecnie do Unesco należą 192 państwa członkowskie i 6 stowarzyszonych.

Tagi: organizacja, kultura, edukacja | Mapa