UNESCO – czyli jak to wszystko działa.

Unesco Organizacja od zarania rządzi się prawami hierarchicznie, a więc : na czele jest,KONFERENCJA GENERALNA główny organ decyzyjnym. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Określa ona strategię i główne kierunki pracy Organizacji. Przygotowuje i zatwierdza program i budżet UNESCO. Konferencja Generalna wybiera członków Rady Wykonawczej i dyrektora. Obrady Konferencji Generalnej zwoływane są, co dwa lata. Uczestniczą w nich delegaci krajów członkowskich, krajów i na prawach obserwatorów kraje nie zrzeszone, organizacje rządowe i pozarządowe. Każdy kraj posiada jeden głos, niezależnie od wkładu do budżetu organizacji. RADA WYKONAWCZA skupia przedstawicieli 58 krajów członkowskich. skład jest różnorodnością kultur państw należących do Organizacji, jest on ustalany w wyniku międzyrządowych negocjacji. Rada Wykonawcza nadzoruje i wdraża decyzje Konferencji Generalnej jak i ogół działań UNESCO. Spoczywa na niej również obowiązek przygotowywania obrad Konferencji Generalnej i opiniowania programu i budżetu Organizacji. Konferencja Generalna wyznacza zadania nad realizacją, których Rada Wykonawcza czuwa w perspektywie dwuletniej. Na funkcjonowanie Rady Wykonawczej maja również wpływ porozumienia zawarte między UNESCO a Narodami Zjednoczonymi i jej wyspecjalizowanymi agendami oraz innymi międzyrządowymi organizacjami. Rada wykonawcza zwoływana jest dwa razy do roku.SEKRETARIAT Organizacji tworzy Dyrektor Generalny wraz z podległą mu administracją. Dyrektor Generalny pełni rolę dyrektora wykonawczego. Formułuje on propozycje sposobu wdrażania decyzji Konferencji Generalnej i Rady Wykonawczej oraz przygotowuje projekty dwuletniego programu i budżetu. Podlegli jemu pracownicy wprowadzają w życie zatwierdzony program. W organizacji zatrudnionych jest ponad 2000 osób z około 160 krajów (kwiecień 2003). Na skutek nowej strategii decentralizacji ponad 640 osób jest zatrudnionych w 53 biurach regionalnych UNESCO, rozrzuconych po całej planecie.SIEĆ KOMISJI NARODOWYCH twarz Organizacji w krajach członkowskich i krajach stowarzyszonych. Komisje są łącznikiem między społeczeństwem obywatelskim a Organizacją. Dostarczają one UNESCO istotnych akt, związanych z realizowanym programem i pomagają wprowadzać w życie liczne inicjatywy, jak programy szkoleń, badań, akcje uwrażliwiania społecznego. Komisje rozwijają również partnerską współpracę z sektorem prywatnym, który angażuje się w działania firmowane przez UNESCO, wnosząc wkład techniczny i środki finansowe. UNESCO pełni szczególną rolę w Systemie Narodów Zjednoczonych i współpracuje z licznymi organizacjami o zasięgu regionalnym i narodowym. Około 330 organizacji pozarządowych utrzymuje oficjalne relacje z Organizacją, a kilkaset współpracuje z nią w ramach konkretnych projektów.Działania UNESCO są finansowane z budżetu regularnego i ze środków pozabudżetowych. Dwuletni budżet regularny jest finansowany przez Państwa członkowskie ze zebranych uprzednio składek.

Tagi: organizacja, turysta, serwis | Mapa