serwis

UNESCO wchodzi w internet
UNESCO dostrzega fakt, że świat się nam bardzo zmienia w ostatnich latach. Rozwój cywilizacyjny nie musi jednak być przeszkodą w wielu działaniach, wręcz przeciwnie. Jeśli umiejętnie wykorzystamy fakt, że mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych technik komunikacji, to możemy zdziałać dużo więcej. Zapewne dlatego jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji na świecie - UNESCO wchodzi w sieć. Coraz więcej jest serwisów powstających pod patronatem tej organizacji.Kogo promuje UNESCO? Najczęściej są to serwisy mające na celu wypełnianie ideologi, jaką sama organizacja działająca w ramach ONZ propaguje. Chodzi tutaj oczywiście o serwisy internetowe promujące promowanie kultury i kultywowanie dziedzictwa narodowego. To bardzo ważny aspekt, bo dla wielu młodych osób internet jest jedynym "wiarygodnym i cenionym" medium. A to właśnie młodzi ludzie o tradycjach narodowych zapominają. ...

UNESCO - czyli jak to wszystko działa. - Unesco
Organizacja od zarania rządzi się prawami hierarchicznie, a więc : na czele jest,KONFERENCJA GENERALNA główny organ decyzyjnym. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Określa ona strategię i główne kierunki pracy Organizacji. Przygotowuje i zatwierdza program i budżet UNESCO. Konferencja Generalna wybiera członków Rady Wykonawczej i dyrektora. Obrady Konferencji Generalnej zwoływane są, co dwa lata. Uczestniczą w nich delegaci krajów członkowskich, krajów i na prawach obserwatorów kraje nie zrzeszone, organizacje rządowe i pozarządowe. Każdy kraj posiada jeden głos, niezależnie od wkładu do budżetu organizacji. RADA WYKONAWCZA skupia przedstawicieli 58 krajów członkowskich. skład jest różnorodnością kultur państw należących do Organizacji, jest on ustalany w wyniku międzyrządowych negocjacji. Rada Wykonawcza nadzoruje i wdraża decyzje Konferencji Generalnej jak i ogół działań UNESCO. Spoczywa na niej również obowiązek przygotowywania obrad Konferencji Generalnej i opiniowania programu i budżetu Organizacji. Konferencja Generalna wyznacza zadania nad realizacją, których Rada Wykonawcza czuwa w perspektywie dwuletniej. Na funkcjonowanie Rady Wykonawczej maja również wpływ porozumienia zawarte między UNESCO a Narodami Zjednoczonymi i jej wyspecjalizowanymi agendami oraz innymi międzyrządowymi organizacjami. Rada wykonawcza zwoływana jest dwa razy do roku.SEKRETARIAT Organizacji tworzy Dyrektor Generalny wraz z podległą mu administracją. Dyrektor Generalny pełni rolę dyrektora wykonawczego. Formułuje on propozycje sposobu wdrażania decyzji Konferencji Generalnej i Rady Wykonawczej oraz przygotowuje projekty dwuletniego programu i budżetu. Podlegli jemu pracownicy wprowadzają w życie zatwierdzony program. W organizacji zatrudnionych jest ponad 2000 osób z około 160 ...

Mapa