konflikt

UNESCO na rzecz pokoju - Unesco
Jeszcze przed stu laty nie było na świecie organizacji, która zainteresowałaby się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, która działałaby na rzecz pokoju poprzez szerzenie idei krzewienia nauki, oświaty, kultury, wiedzy na temat różnych kultur, ludzi i narodowości. Tymczasem dzisiaj taka organizacja istnieje i jest nią niejakie UNESCO powstałe 16 listopada 1945 roku w Londynie, m.in. po to by poprzez swe wspaniałomyślne działanie zapobiec wybuchowi trzeciej wojnie światowej, której tak bardzo obawiano się jeszcze przez wiele lat po zakończeniu działań drugiej wojny światowej (głównie za sprawą wszechobecnej zimnej wojny, która groziła nagłym przemienieniem się w gorącą wojnę). UNESCO to zresztą zgodnie z angielskim rozwinięciem tej enigmatycznej nazwy to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli w oficjalnym tłumaczeniu na język polski Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Co kryje się pod tą swoistą nazwą? Olbrzymia organizacja międzynarodowa skupiająca w swoim łonie siły aż 193 państw! To na prawdę spora potęga porównywalna z samą Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jest to tym bardziej cenne, że w przeciwieństwie do ONZ, UNESCO nie ma na celu rozwiązywanie konfliktów ludzkich, np. poprzez wprowadzanie swoich wojsk (tzw. Błękitnych hełmów) na tereny zapalne, na tereny ogarnięte konfliktem, na terytoria, na których istnieje dość silne napięcie międzykulturowe, międzyetniczne, międzyreligijne, międzynarodowościowe, czy jakiekolwiek inne, prowadzące do silnego, brutalnego konfliktu z użyciem metod ostatecznych (tj. prowadzących do śmierci). UNESCO działa od początku do końca ...

Natura w oczach UNESCO - Unesco
Społeczność międzynarodowa podejmuje szereg działań w celu ochrony przyrody i rzadkich ekosystemów, do takich działań przyczyniają się inicjatywy UNESCO, zwarte głównie w postanowieniach konwencji " listy światowego dziedzictwa".Na listę światowego dziedzictwa zgodnie z intencjami trafiają nie tylko obiekty zabytkowo - kulturalne, ale obiekty przyrodnicze i krajobrazowe.Gdyż w zgodzie z artykułem 2 Konwencji, za "dziedzictwo naturalne " uważane są : pomniki przyrody będące fizycznymi i biologicznymi formacjami albo zespoły takich formacji, które prezentują wyjątkową wartość uniwersalną pod kątem estetycznego lub naukowego punktu widzenia. To także geologiczne i fizjograficzne formacje, a także precyzyjnie wyznaczone tereny, stanowiące siedliska zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin o szczególnie wyjątkowej wartości uniwersalnej w odniesieniu nauki, ochrony albo piękna natury. Ponadto miejsca naturalne albo dokładnie wyznaczone obszary o nieprzeciętnej wartości uniwersalnej ze względu na piękno natury, ochrony, bądź nauki.Niemniej wartość uniwersalna takiego obiektu dziedzictwa naturalnego, zaoferowanego do wpisu bywa uznana tylko wówczas, gdy stwierdzi się że spełnia warunki integralności i odpowiada jednemu, lub kilku kryteriom w myśl konwencji.Dodatkowo obiekty natury mogą trafić na listę światowego dziedzictwa gdy, na przykład : stanowią cenny przykład obrazujący główne okresy w dziejach ziemi, ze śladami życia włącznie, lub istotnymi procesami geologicznymi w rozwoju planety, albo z znacznymi cechami geomorfologicznymi i fizjograficznymi o niebagatelnym znaczeniu.Do tego, gdy stanowią bogaty przykład uwidaczniający ważne procesy ekologiczne i biologiczne, ale również rozwój ekosystemów lądowych, wodnych, brzegowych i morskich, oraz skupisk zwierząt i roślin. ...

Mapa