Polska a Polski Komitet ds. UNESCO

Unesco UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Organizacja została założona w 1945, a poprzez Konwencję weszła w życie 1946 roku. Polska ma swojego przedstawiciela w UNESCO. Polski komitet ds. UNESCO to niezależny organ, który jest podporą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajmuje się sporządzaniem raportów na tematy, które UNESCO nałożyło na każdego, kto zadeklarował chęć przystąpienia do tej Organizacji. Polski Komitet ds. UNESCO przede wszystkim w ramach swoich kompetencji dba o dobrą komunikację w prowadzeniu dialogu pomiędzy państwami. Dba o to, by przekazywać wiedzę w zakresie edukacji była na, jak najwyższym poziomie. W tej kwestii nie chodzi tylko oto, by wiedza dotyczyła i ograniczała się do swojego państwa. Kładzie duży nacisk na edukację o zasięgu międzynarodowym. Po rekomendacji pozytywnej przez Polski Komitet ds. UNESCO otrzymuje środki pieniężne na sfinansowanie programów edukacyjnych od UNESCO w dziedzinie nauki języka obcego. Organizacja propaguje wychowywanie w klarownym systemie edukacyjnym. Bardzo dużą wagę przywiązuje do dialogu poprzez współpracę międzynarodową. Głównym przesłaniem UNESCO jest niesienie pokoju, ale w sposób edukacyjny, czyli mówienie o kulturze, wzajemnym poszanowaniu się nawzajem. Nie kolor skóry decyduje o wzajemnej pomocy i tworzeniu programów mających na celu zacieśnianie więzi społecznych w skali światowej. Każdy z państw ma swoich przedstawicieli w Organizacji UNESCO, którzy reprezentują interesy danego państwa. Każdy problem, który dotyka dane państwo jest rozwiązywane za pomocą wszystkich członków Organizacji tak, że nie zostaje samo z tym problemem. Od tego właśnie jest UNESCO, by wspierać i służyć pomocą w skrajnie ciężkich przypadkach. Wtedy następuje pełna mobilizacja i uruchamiane są wszystkie, dostępne środki komunikacji, przeznaczone na ten cel fundusze finansowe oraz wszelka pomoc osób niezwiązanych bezpośrednio z UNESCO. Komitet stara się wspierać wszystkie inicjatywy, które nie są sprzeczne z założeniami UNESCO. Chętnie służy swoją pomocą osobom prywatnym, związanych z sektorem biznesu. Każdy przejaw chęci niesienia pomocy jest bardzo dobrze widziany i przyjmowany. Komitet stara się o pilnowanie nad prawidłowością wprowadzania do swojego państwa aktów normatywnych. Na bieżąco koordynuje pracę nad realizowaniem programów, czuwa i utrzymuje stale kontakt z Ministerstwem Kultury, Edukacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Rozmawia również z organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi. Komitet to skład ekspertów i specjalistów w danych dziedzinach. W obowiązkach Komitetu jest koncentracja wszystkich spraw związanych z dziedzictwem narodowym, zachowaniem ginących kultur oraz podtrzymywanie wspólnego dialogu. Dba również o dobre kontakty między innymi Komitetami Narodowymi różnych krajów.

Tagi: komitet, państwo, organizacja | Mapa