Organy UNESCO

Unesco Skład zarządzający UNESCO to przede wszystkim Konferencja Generalna, do której nalezą wszystkie państwa. To organ decyzyjny w sprawie budżetu organizacji i wszystkich wytyczonych zadań do realizacji. W ramach tych kompetencji wybierana jest, co dwa lata Rada Wykonawcza, która z kolei wybiera Dyrektora Generalnego. Jego kadencja trwa przez cztery lata. Kraje, które należą do UNESCO każdy z nich posiada jeden głos bez względu na to, czy uczestniczył w ustalaniu budżetu. Język angielski jest urzędowym, ale również znajduje się też arabski, chiński, francuski, hiszpański oraz rosyjski. Rada Wykonawcza tworzona jest z 56 przedstawicieli różnych wyznań, ras i pochodzenia kulturowego. Każdy z nich wnosi swoje dziedzictwo danego państwa i dba o jego interesy. Jest głównym nadzorującym poczynania UNESCO, jego działania, wykonywania powierzonych zadań do realizacji. Czuwa nad prawidłowością funkcjonowania. Duże znaczenie mają zawarte porozumienia z Narodami Zjednoczonymi oraz organizacjami pozarządowymi, które UNESCO wspólnie je realizuje. W każdej jednostce musi być sekretariat, gdzie korespondencja służbowa przepływa i trafia na właściwego biurko. Sekretariat dba o dostarczanie i informowanie o wszystkich zachodzących zmianach w organizacji, pilnuje terminów agendy spotkań ważnych ludzi wpływowych na relacje międzynarodowe. Do jej zadań również należy przygotowanie projektu wstępnego budżetu i innych rozwiązań przedstawionych przez Dyrektora Generalnego. W administracji zatrudnionych jest wiele osób z różnych krajów, bo jest to jednostka światowa. Sieć Komisji Narodowych to szereg krajów członkowskich i tych niezrzeszonych. Wspierają rozwój edukacyjny, przeznaczają pieniądze na badania, które pozwalają na tworzenie myśli technologicznej i rozwój przedsiębiorczości. Komisja jest elementem łączącym społeczeństwo. Do nich skierowane są różne inicjatywy rozwojowe, pozwalają na dobry kontakt z sektorem prywatnym w celach gospodarczych. Stawiają na współpracę partnerską, gdzie interesy prywatne mają znaczący wpływ na dalsze losy całego społeczeństwa. Angażując się w ideę UNESCO współpraca światowa nabrała również innego wymiaru. Kwitnie wymiana handlowa towarami, gdzie pozwala to uniknąć ubóstwa wśród najbiedniejszych państw. Powstała cała kultura przyjmowania członków delegacji różnych państw. Rozwój pod znakiem UNESCO ma ogromne zaangażowanie w wkład techniczny. Gospodarka prężnie funkcjonuje, co napędza wzrost gospodarczy. Sektor prywatny bardzo chętnie uczestniczy w programach wspieranych przez Organizację. Ludzie ze sfery biznesu często sami finansują projekty wspierające ochronę zabytków z wielu pokoleń. Dbają i zabiegają o to, by lista nie uległa zamknięciu tylko coraz większa ilość podlegała ochronie. Budżet UNESCO nie ma wsparcia od rządu, bo dochody pochodzą od wszystkich krajów wchodzących w jego skład ze składek członkowskich. Konferencja określa wysokość składek w zależności od możliwości ekonomicznych danego państwa. Dyrektor Generalny może przyjąć od osób, instytucji pozarządowych dary lub inną formę pomocy za zgodą Rady Wykonawczej wzmacniając w ten sposób budżet.

Tagi: patron, państwo, organ | Mapa